نمایشگاه بین المللی هانوفر آلمان ۲۰۱۶ CeBIT 
حضور vCloudpoint در نمایشگاه CeBIT


زمان: ۱۴ الی ۱۸ مارس ۲۰۱۶

غرفه B16/3 سالن ۱۲