پشتیبانی

پنل های رفع مشکل

(قیمت ها به تومان می باشد)

خدمات

 • ساعات ارائه خدمات
 • خدمات قابل ارائه(نصب و راه اندازی سرویس های ویژه مشمول خرید آن سرویس میباشد)
 • در صورت نیاز به حضور نیرو در محل مشتری هزینه چگونه و براساس چه مواردی محاسبه می شود؟
 • موارد بحرانی و یا سرویس های خارج از خدمات پنل
 • مستند سازی شبکه
 • بهینه سازی شبکه و ارائه نقشه راه
 • راه اندازی سیستم مانیتورینگ جهت پایش لحظه به لحظه وضعیت شبکه
 • ساعتی
 • روزانه
 • هفتگی

رهامن

 • در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷
 • رفع مشکل برای کلیه خدمات کارشناس(ذیل جدول)
 • ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد
 • صدور پیش قاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور
 • ندارد
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • ۹۹۰۰۰
 • ۲۹۹۰۰۰
 • ۱۲۰۰۰۰۰

رها مهندس

 • در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷
 • رفع مشکل برای کلیه خدمات کارشناس ارشد(ذیل جدول)
 • ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد
 • صدور پیش قاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور
 • ندارد
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • ۱۹۹۰۰۰
 • ۳۹۹۰۰۰
 • ۱۵۰۰۰۰۰

رها دکتر

 • در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷
 • رفع مشکل برای کلیه خدمات متخصص(ذیل جدول)
 • ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد
 • صدور پیش قاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور
 • ندارد
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • ۲۹۹۰۰۰
 • ۴۹۹۰۰۰
 • ۲۰۰۰۰۰۰

رها پرفسور

 • در ساعات کاری-شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷
 • ممیزی و مشاوره در کلیه زمینه های حوزه IT(ذیل جدول)
 • ایاب و ذهاب طبق تعرفه تاکسیرانی فاکتور می شود و ساعات صرف شده جز ساعات ارائه خدمات محسوب می گردد
 • صدور پیش قاکتور و اعزام تیم پشتیبان پس از تسویه پیش فاکتور
 • ندارد
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • در صورت درخواست مشتری پس از تسویه فاکتور مربوطه انجام می شود.
 • ۳۹۹۰۰۰
 • ۹۹۹۰۰۰
 • ۳۰۰۰۰۰۰
۵/۵ - (۱ امتیاز)